ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala, Sweden
info@implementdiversity.com

Published works

Gabriella Fägerlind has written several books, articles and reports about diversity and inclusion. Many of which you can download from this page. Most of the published works are in Swedish.

Fägerlind, G., Är mångfald lönsamt – tjänar företag på mångfald? Vad visar forskning? Published on LinkedIn December 14th 2021.

Fägerlind, G. Så får vi mer mångfald och inkluderande kultur i skriften ”Dagens nyanlända, morgondagens medarbetare!” av Sundsvalls kommun, 2020.

Fägerlind, G. Mångfald, lönsamhet och arbetsgrupper – sammanställning av forskning om samband mellan mångfald, företags lönsamhet och effekter på arbetsgrupper. ID Förlag, 2019.

Fägerlind, G., ”Effekten av mångfald – för arbetsgruppen och företaget” i Johnsson M. (red), Skapa universellt utformade arbetsplatser – En kunskapsöversikt om arbetsmiljö, rekrytering och ledarskap. UUA, 2019.

Fägerlind, G. Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling. Liber, Malmö, 2012.

Salminen-Karlsson, M., Fägerlind, G. Uppsala universitet, Lärobok för rekryteringsgrupper på universitet och högskolor. Personalavdelningen, Enheten för lika villkor, Uppsala universitet, 2012.

KRUS, Chefs- och expertanalys – handbok för strategisk kompetensförsörjning. KRUS – Kompetensrådet för utveckling i staten, Stockholm, 2011. Text sammanställd av Fägerlind, G.

Fägerlind, G. Jämställdhet i praktiken – så utvecklar ni er arbetsplats. Uppsala Publishing House, Uppsala, 2009.

Fägerlind, G. N. Guide HR – Mångfald. Talentum HR, Stockholm, 2009.

Fägerlind, G. N. ”Likheter och olikheter ger styrka – inkluderande arbetsplatser och projekt ger möjligheter” i Konsten att förändra – lära mer, lära om, lära nytt i projekt. ESF-rådet, Stockholm, 2008.

Fägerlind, G. N. Gender School, Yrke efter intresse, inte efter kön – metodbok för att minska könsuppdelningen i arbetslivet. Gender School, Falun, 2007.

Fägerlind, G. N. Att inkludera sexuell läggning i mångfaldsplanen, Homo, Stockholm, 2006. 

Fägerlind, G. N. Mångfald i amerikanska företagsstyrelser. Veritas Communication, Stockholm, 2006.

Fägerlind, G. N., Sharon Krafft, E. Nätverket Framtidsskapet, Mångfald för tillväxt lönsamhet framgång – fokus arbetsplatser i Uppsala län. Uppsala, 2005.

Kempinsky, P., ten Berg, H., Lundqvist, K., Fägerlind, G. N. Olikhet som drivkraft – en idéskrift kring vinnande mångfald. Visanu Rapport 2004:3/Nutek R 2004:058, ISA NUTEK VINNOVA, Stockholm, 2005.

Fägerlind, G. N. Mångfald i praktiken – handbok för verksamhetsutveckling. Konsultförlaget, Uppsala, 2004.

Fägerlind, G. N. Svenskt Näringsliv, En mångfaldig marknad – hur matchar vi nya målgrupper? Svenskt Närigsliv, Stockholm, 2002.

Fägerlind, G., Wener, I-L (red.) Ledarskap för mångfald – en utmaning för den sociala sektorn, Studentlitteratur, Lund, 2001.

Fägerlind, G. (red.) Kompetens för mångfaldens arbetsliv – sammanfattningar av 15 utvecklingsprojekt. FAS, Vinnova m.fl., Stockholm, 2001.

Fägerlind, G., Ekelöf, E. Diversity in working life in Sweden – Ideas, activities and players. FAS, Vinnova m.fl., Stockholm, 2001.

Fägerlind, G., Ekelöf, E.  Mångfald i svenskt arbetsliv – idéer, aktivteter och aktörer. FAS, Vinnova m.fl., Stockholm, 2001.

Fägerlind, G. Metoder och aktiviteter i svenskt mångfaldsarbete. Alla lika olika. Näringsdepartementet, Ds 2000:69, expertbilaga 5, 2000.

Fägerlind, G. Intercultural management – mångfald i holländskt arbetsliv. Utförd på uppdrag av Näringsdepartementets Mångfaldsprojekt, Stockholm, 2000.

Löfgren, E., Fägerlind, G. Att se med andra ögon – bilder från svenskt arbetsliv förmedlade av invandrade ingenjörer. Rådet för arbetslivsforskning m.fl., Stockholm, 2000.

Fägerlind, G. Managing Diversity i USA – sett med svenska ögon. 11:e Nordiska Migrationsforskarkonferensen 28-30 oktober 1999, Göteborg.

Fägerlind, G. Mångfald i USA – vad kan vi lära?, Miljön på jobbet. Nr 2, 1999, Årg. 12, Arbetsskyddsstyrelsen.

Fägerlind, G. Managing Diversity – strategier för mångfald i USA. Sveriges Tekniska Attachéer, UR USA 9901, 1999.