ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Konsulting

ImplementDiversity har lång erfarenhet av rådgivning om hur organisationer kan gå tillväga i sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete. Vi kan till exempel ge stöd när det gäller:

 • strategier för mångfaldsarbetet,

 • ledarutveckling,

 • utveckling av en inkluderande organisationskultur,

 • kvalitetssäkra rekryteringsprocessen ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv,

 • kvalitetssäkra intern rekrytering och talent management ur ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv,

 • nyckeltal för jämställdhet och mångfald,

 • starta upp och stödja projektgrupper för jämställdhet och mångfald,

 • ert arbete att följa diskrimineringslagens krav på aktiva åtgärder,

 • ta fram dokumentation av arbetet med aktiva åtgärder enligt diskrimineringslagens krav, policy för jämställdhet och mångfald, riktlinjer för trakasserier och kränkande särbehandling m.m.,

 • lönekartläggningar – för jämställda löner i lika och likvärdiga arbeten,

 • nulägesanalyser (enkäter, intervjuer, statistik),

 • studieresor i Europa och Nordamerika,

 • anordna nationella eller internationella konferenser om jämställdhet, mångfald, inkluderande kultur,

 • utvärderingar av utbildnings-, mångfalds- och jämställdhetsinsatser.