ImplementDiversity

I media

Februari 2017 Gabriella och Gina Sharro EqualsAB intervjuade i Juseks tidning Karriär om vad man praktiskt kan göra i ”kniviga” situationer som kan vara svåra att hantera. http://www.tidningenkarriar.se/Tema1/OJamlikt-arbetsliv-gynnar-ingen/Sa-krossar-du-glastaket/

December 2016 Gabriella intervjuad i  Chefstidningen om trakasserier och kränkande särbehandling http://bit.ly/2h9ikGF

I November 2015 var Gabriella med i helgbilagan DUO som ligger med i Norrbottens-kuriren och NSD (Norrlänska Socialdemokraten) och fick svara på frågor om mångfald och inkluderande arbetsplatser. GF Duo sid03_151121