ImplementDiversity

eStöd Aktiva åtgärder

Alla arbetsgivare ska arbeta med aktiva åtgärder. Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Diskrimineringslagen anger att arbetet med aktiva åtgärder innebär att bedriva ett förebyggande och främjande arbete genom att

  1. undersöka om det finns risker för diskriminering eller repressalier eller om det finns andra hinder för enskildas lika rättigheter och möjligheter i verksamheten,

  2. analysera orsaker till upptäckta risker och hinder,

  3. vidta de förebyggande och främjande åtgärder som krävs, och

  4. följa upp och utvärdera arbetet enligt 1–3.

Diskrimineringslagen tydliggör också att de områden som omfattas av aktiva åtgärder är

  1. arbetsförhållanden,

  2. bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor,

  3. rekrytering och befordran,

  4. utbildning och övrig kompetensutveckling

  5. möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap.

I arbetet med aktiva åtgärder ingår också att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för verksamheten i syfte att förhindra trakasserier och sexuella trakasserier samt att arbetsgivaren ska främja en jämn könsfördelning i skilda typer av arbeten, inom olika kategorier av arbetstagare och på ledande positioner. Arbetsgivaren ska också årligen genomföra lönekartläggningar i syfte att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön mellan kvinnor och män.

Diskrimineringslagen anger att arbetet med aktiva åtgärder ska genomföras fortlöpande, och att åtgärder ska tidsplaneras och genomföras så snart som möjligt.

Stödmaterialet

ImplementDiversity har utvecklat ett stödmaterial för arbetet med aktiva åtgärder (och ert jämställdhet-, mångfalds-, och likabehandlingsarbete). Det är en webbaserad idébank som ger många exempel på vad ni kan gör i ert undersöknings- och analysarbete och i ert genomförande och er uppföljning. Tanken är att ni ska inspireras av idébanken, men enbart genomföra ett urval av de aktiviteter som föreslås, utifrån vilka behov som finns i er verksamhet.

Idébanken är uppdelad i områdena 1) Undersöka – Riskanalys diskriminering 2) Analysera orsaker 3) Åtgärda – Mål 3) Åtgärda – Aktiviteter samt 4) Följa upp och utvärdera. Den omfattar material om arbetsförhållanden, bestämmelser och praxis om löner och andra anställningsvillkor, rekrytering och befordran, utbildning och övrig kompetensutveckling, möjligheter att förena förvärvsarbete med föräldraskap samt trakasserier och sexuella trakasserier samt personalstatistik. och för samtliga diskrimineringsgrunder. Se exempel på utformning här: eStöd Aktiva åtgärder

Kontakta oss om ni är intresserade av mer information.