ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Seminarier och workshops

Seminarier och utbildningar skräddarsys efter er arbetsplats behov, både när det gäller innehåll och längd. I våra utbildningar blandas föreläsningspass med gemensamma diskussioner och övningar, och deltagarna uppmuntras till diskussioner och dialog. Exempel på innehåll:

Mångfald – vad, varför och hur? 
Vi går igenom begreppen, pratar kring forskning och praktiska erfarenheter om varför mångfald och inkludering är viktigt för arbetsplatsens verksamhet och går igenom de viktiga stegen för att lyckas med sitt jämställdhets- och mångfaldsarbete på lång sikt.

Inkluderande arbetsplats – hur då? 
Vad utmärker en inkluderande arbetsplats? Vilka effekter ger en inkluderande kultur det för prestation och trivsel? Inkluderande beteenden – vad gör vi bra, vad kan vi bli bättre på?

Inkluderande kultur och psykologisk säkerhet (trygghet) Psykologisk säkerhet (ibland används också psykologisk trygghet som begrepp på svenska, på engelska: psychological safety) är en förutsättning för att få team att prestera bra och dra nytta av gruppens olikheter. Vad är psykologisk säkerhet och vad utmärker grupper med psykologisk säkerhet? Hur hänger psykologisk säkerhet i ihop med inkluderande kultur? Hur ska vi bete oss i vår grupp för att ha psykologisk säkerhet och en inkluderande kultur?   

Inkluderande ledarskap för jämställdhet och mångfald. 
Kunskap och medvetenhet är viktiga verktyg i ledarskap. Vad utmärker ett inkluderande ledarskap? Hur skapar jag som chef en inkluderande arbetsplats? Vilka möjligheter och utmaningar finns i att leda grupper med mångfald?

Mångfaldssäkrad rekrytering. 
Hur kan rekryteringsprocessen utvecklas med ett mångfaldsperspektiv? Tips för kravprofilen och annonsen. Viktigt att tänka på vid urval. Fallgropar vid intervjuer, både när det gäller vilka frågor som ställs och hur intervjun genomförs.

Unconscious bias – attityder, föreställningar och undermedvetna preferenser på arbetsplatsen. 
Vad är undermedvetna preferenser? Hur påverkar de i arbetslivet och på vår arbetsplats? Hur kan vi som chefer och medarbetare gå från programmerat beteende till valt beteenden, för att minska negativa effekter av våra undermedvetna preferenser?

Trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling på arbetsplatsen. 
Vad är trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling? Vilka krav ställer lagen på arbetsplatser? Hur kan ni arbeta förebyggande när det gäller trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande behandling? Hur ska chefer och medarbetare agera vid fall av trakasserier och kränkningar och vilka rutiner bör ni ha på plats?

Härskartekniker på arbetsplatsen. 
Vad är härskartekniker – hur kan du lära dig att känna igen dem? Hur bemöter du härskartekniker, som utsatt och när du som kollega ser någon annan utsättas? Vad kan vi göra för att minska/få bort härskartekniker på vår arbetsplats?

Vad kan vi lära av forskning om mångfald och jämställdhet i arbetslivet? 
Är jämställdhet och mångfald lönsamt? Vad visar forskning om prestation i homogena och heterogena grupper? Vilka effekter ger ett inkluderande arbetsklimat? Vilka effekter ger ett inkluderande ledarskap? Vad finns det för fenomen på arbetsplatsen som är kopplade till kvinnor och män? Hur påverkar dessa på er arbetsplats? 

Hur hänger machokultur och säkerhet ihop? Vad vi kan lära av säkra beteenden på två oljeplattformar. 
Hur påverkas vår säkerhetskultur av våra föreställningar om hur vi ska vara på arbetsplatsen? Vad är machokultur och hur påverkar en sådan kultur säkerhet? Lär om säkra beteenden på oljeplattformar som lyckats med både hög produktivitet, lönsamhet och hög säkerhet.

Svensk diskrimineringslagstiftning och Aktiva Åtgärder. 
Vad omfattar lagen? Vad omfattar de Aktiva Åtgärderna och vad är arbetsplatser ålagda att göra? Vad kräver lagen av mig som chef när det gäller diskriminering, trakasserier och aktiva åtgärder? Hur kan vi genomföra de fyra stegen kartlägga, analysera, åtgärda och följa upp? Hur kan arbetet dokumenteras?

Mäta och följa upp jämställdhets- och mångfaldsarbete.
Kan man mäta mångfald? Vad är viktigt att mäta? Mer än bara statistik – olika sätt att mäta och följa upp jämställdhets- och mångfaldsarbetet.

Erfarenheter av mångfaldsarbete från svenska och utländska arbetsplatser.
Vad och hur har de gjort? Vilka är de vanliga fallgropar i jämställdhets- och mångfaldsarbetet? Vad måste till för att en organisation ska lyckas?