ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Varför ska ni satsa på mångfald?

VARFÖR? Det finns flera viktiga förutsättningar för att en arbetsplats ska lyckas i sitt mångfaldsarbete. En viktig del är att tydliggöra varför verksamhe­ten ska satsa på mångfald och inkludering.

En grund när det gäller mångfaldsarbete är att er organisation måste leva upp till diskrimineringslagstiftningen i de länder/regioner där ni verkar, liksom till FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Utifrån den basen ska ni identifiera de verksamhetsmässiga eller affärsmässiga orsakerna för er att satsa på mångfald och inkludering. 

Affärsmässigt kan mångfald och inkludering handla om att rekrytera, behålla och utveckla all den kompe­tens som finns i arbetskraften, och dra nytta av individers olikheter för att bli ett ännu mer framgångsrikt företag. 

Ett företag som tack vare mångfalden i arbetskraften och en inkluderande organisationskultur levererar produkter, tjänster och service som motsvarar behoven på hela kundmarknaden. För en verksamhet inom offentlig sektor handlar det på samma sätt att attrahera, rekrytera, utveckla och ta till vara kompetens för att förstå och möta behov hos invånare, brukare, klienterna och patienter i hela samhället.

Vad är era verksamhetsmässiga eller affärsmässiga drivkrafter för mångfald och inkludering? I fokus ska verksamhets- och affärs­målen stå. Hur kan en satsning på mång­fald och inkludering bidra till en positiv utveckling av er verksamheten? Hur kan det bli ett medel så att ni mer effektivt når era verksamhetsmål, göra bättre affärer och hittar rätt kompetens?

Drivkrafterna kan till exempel finnas inom följande fem områden:

  • Arbetskraft, kompetens, kompetensförsörjning – organisationen blir bättre på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens för verksamheten.
  • Kreativitet, nyskapande, utveckling – olikheter och ett tillåtande klimat ger förutsättningar för att kreativiteten ökar, att organisationen drar nytta av alla medarbetares olika perspektiv för att utveckla verksamheten.
  • Prestation, engagemang, produktivitet – Forskning visar samband mellan en inkluderande organisationskultur och ökat engagemang hos de anställd, liksom ökad produktivitet när organisationen drar nytta av medarbetarnas olika perspektiv för att utveckla verksamheten.
  • Kunderna, invånarna, brukarna, klienterna, patienterna – organisationen blir bättre på att läsa av behov, önskemål och efterfrågan på olika produkter och tjänster. Organisationen når och säljer till större delar av marknaden/samhället, och når nya marknader/delar av samhället. Kommunicerar bättre/mer effektivt med en större del av marknaden/samhället.
  • Samhället, ägare, intressenter, hållbarhet m.m. – organisationen ökar sin trovärdighet, förbättrar sin image, tar ett socialt ansvar, ägarna kräver arbete med jämställdhet och mångfald osv.

 

Här kan du läsa en sammanställning av Catalyst av drygt 70 forskningsstudier om fördelar med jämställdhet, mångfald och inkluderande kultur.