ImplementDiversity AB (556702-3980), Box 284, 751 05 Uppsala
info@implementdiversity.com

Viktiga steg i mångfaldsarbetet

I mångfaldsarbete behöver arbetsplatser fokusera, inte bara på blandningen i sin arbetskraft, utan också på att skapa en inkluderande organisationskultur och säkerställa att interna processer är utformade så att de stödjer arbetet med mångfald.

Insatser behövs på organisationsnivå, men i det praktiska arbetet ingår också att se över vårt beteende mot varandra på arbetsplatsen – är det inkluderande? – liksom att medvetandegöra om och utmana föreställningar och attityder hos oss själva.

HUR? Viktiga, avgörande, delar i arbetet med mångfald och att skapa en inkluderande arbetsplats är:

  1. Högsta ledningens engagemang och att ledningen signalerar att arbetet är viktigt och långsiktigt. Ledningen signalerar både genom sin kommunikation, och att de pratar om detta över tid, men också genom sitt eget beteende, sina egna rekryteringar, befordringar etc. Att ledningen följer upp underställda chefer när det gäller mångfald och inkludering mångfald är avgörande för att arbetet ska genomföras och bli långsiktigt. Uppföljningen kan vara av kvantitativa och kvalitativa mått, genomförda aktiviteter m.m.

  2. Identifiera varför vi ska satsa mångfald och inkluderande kultur. Vilka är de affärsmässiga drivkrafterna? Kommunicera företagets ”Varför?” och diskutera i hela verksamheten vad respektive affärsområde/enhets ”varför?” är.

  3. Öka kunskap och medvetenhet om mångfald och inkluderande arbetsplatser hos alla – chefer och medarbetare. Olika grupper kan behöva olika mycket utbildning. Initialt kan det behövas särskilda utbildningar om mångfald och inkluderande arbetsplats, men på sikt ska detta ingå i existerande utbildningar tex introduktionsutbildning, ledarskapsutbildningar etc. Utbilda och kompetensutveckla egna interna resurser som har extra mycket kunskap om mångfald och inkludering, och som kan vara internkonsulter/experter/stöd.

  4. Fokusera på att skapa en inkluderande organisationskultur. Reflektera över och utveckla normer och beteenden i organisationen. Är dessa inkluderande? Säkerställ att olikheter uppskattas (att detta är en del av kulturen).

  5. Kvalitetssäkra och jämställdhets-/mångfaldssäkra processer och rutiner. Såsom HR-processer (rekrytering, rörlighet, utveckling, successionsplanering osv.), Kundprocesser (bemötande, produkter, tjänster, service etc.), R&D-/Innovationsprocesser.

  6. Säkerställa att intern och extern kommunikation ligger i linje med satsningen på mångfald och inkluderande kultur. Vad, hur och var kommunicerar vi? Vem kommunicerar, i vilka sammanhang?